۹۶ مسجد تاریخی خراسان رضوی در فهرست آثار ملی قرار دارد


مشهد-ایرنا- معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: هم اکنون ۹۶ مسجد تاریخی استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و تحت حفاظت قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205765/%DB%B9%DB%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF