۳۶۰ هزار میلیارد تومان پروژه گردشگری در حال اجراست


تبریز – ایرنا – مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی با اعلام اینکه در حال حاضر ۲۵۸۲ پروژه در کشور با بیش از  ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در حال اجرا است، گفت: طی ۲ سال اخیر پنج هزار پروژه موفق به اخذ موافقت اصولی و ۹۳۰ مجوز ایجاد نیز صادر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167086/%DB%B3%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA