۱۰ میلیارد ریال برای مرمت خانه کاظم بستک هرمزگان اختصاص یافت


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی هرمزگان گفت: ۱۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بستک برای مرمت خانه کاظم اختصاص یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171588/%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%A9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA