یونسکو برای ۶ پرونده میراث ناملموس ایران چه تصمیمی می‌گیرد؟


تهران- ایرنا- ۶ پرونده میراث ناملموس ایران که هر کدام به صورت مشترک با کشورهای دیگر تهیه شده است، برای ثبت در فهرست جهانی روی میز کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث‌ فرهنگی ناملموس یونسکو قرار دارد، میراثی که تا یک هفته دیگر تصمیم برای آنها نهایی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954705/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B6-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF