گوشه به گوشه ایران؛ محله «سرچشمه» گرگان

             


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401072412819/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86

«سرچشمه» یکی از محلات قدیمی و تاریخی «استرآباد» یا گرگان در استان گلستان است که عمر اکثر بناهای قدیمی‌اش به دورۀ قاجار می‌رسد. بافت تاریخی این شهرستان را مجموعه‌ای از بازمانده‌های شهر استرآباد شکل می‌دهند که در حدفاصل میدان شهرداری و چهارراه میدان امروزی گرگان قرار دارد.
وجود قناتی که آب این محله را تامین می‌کرد و در نهایت باعث رونق منطقه شده بود، باعث شد تا نام این بخش قدیمیِ استرآباد را «سرچشمه» بگذارند؛ محله‌ای که امروز خانه‌های گِلی با سقف‌هایی سفالی و درهای چوبی آن را زنده نگه‌داشته‌اند.