«گردشگری سبز» محبوب گردشگران و سرمایه‌گذاران 


تهران- ایرنا- گردشگری سبز مفهومی محبوب در میان گردشگران، سرمایه گذاران و سایر ذی‌نفعان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و به سرعت در حال افزایش است. گردشگری سبز در واقع خدمات گردشگری پایدار، سازگار با محیط زیست و مسئولیت اجتماعی را ارائه می‌دهد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85216737/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86