کوچه‌های پاییزی «شهرک مدرس» – همدان


کوچه‌های پاییزی «شهرک مدرس» – همدان


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401091308648/%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86