کشور، میزبان ۵۴۰ نوع پرنده؛ «زاغ‌ بور» گونه منحصر به فرد ایران


تهران- ایرنا- «زاغ‌ بور» از جمله پرندگانی است که تنها در ایران زیست کرده و در هیچ کجای دنیا نه تنها شبیهی ندارد، بلکه پراکندگی جغرافیایی آن هم به ایران اختصاص دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085654/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B5%DB%B4%DB%B0-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86