کاروانسرای شاه عباسی بیستون؛ جلوه‌ای از فرهنگ اصیل ایرانی
کرمانشاه ایرنا – کاروانسرای شاه عباسی بیستون در استان کرمانشاه که جلوه‌ای از هیبت باشکوه فرهنگ اصیل و چشم‌نواز ایرانی است، یک بار دیگر در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232261/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C