چکیده تاریخ در مجموعه حسن پادشاه تبریز


تبریز-ایرنا- مجموعه بی نظیر تاریخی حسن پادشاه که از آن به عنوان میدان اصلی و بزرگ تبریز قدیم یاد می شود، چکیده ای از تاریخ، فرهنگ، هنر و معماری این دیار باستانی است که همه ویژگی های زندگی مردمان این کهن شهر را در خود خلاصه کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091422/%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2