چاقوی زنجان دیگر سر بز تکمچی را نمی بُرد!

ازدحام در حیاط نمایشگاه چندان نیست، اما در هر لحظه تعداد زیادی از زنان و مردان گاه با دست‌های خالی و گاه با بسته خریدی از کنار هم عبور می‌کنند؛ سرما در حال هجوم است و همه را فراری می‌دهد. از پشت غرفه‌های حیاط‌نشین صدای خواننده‌ای آذری‌زبان می‌آید و دیگر سو بوی آش. نزدیکِ غرفه مردم تنگ هم ایستاده‌اند و کاسه‌ به‌دست آش می‌خورند. داخل سالن اما این‌طور نیست. هیاهو بیشتر است، انگار همه آمده‌اند، از همه‌جای ایران.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112317220/%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DA%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF