«پیاده‌راه‌ سازی سواحل خزر» طرح ممتاز گردشگری دولت در مازندران


نوشهر- ایرنا- اجرای طرح پیاده راه سازی در ۱۵ شهرستان ساحلی مازندران برای توسعه صنعت گردشگری و بهره برداری مطلوب مسافران و اهالی از مواهب دریا ضرورتی است اجتناب ناپذیر که دولت سیزدهم با برنامه ریزی اصولی این ایده پردازی نوین خدمات رسانی در حوزه گردشگری را در دست اجرا دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177402/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86