پنج هزار نفر روزانه از مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد بازدید می‌کنند


شمیرانات – ایرنا – معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه یک پایتخت اعلام کرد: این مجموعه روزانه پذیرای حدود پنج هزار بازدید کننده در نیمه اول فروردین ماه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067373/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF