«پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی» ثبت جهانی شد


تهران- ایرنا- پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی به‌ عنوان بیست و یکمین عنصر میراث‌فرهنگی ناملموس کشورمان در هفدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت جهانی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958647/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C