پایان پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی خراسان جنوبی با استقبال مخاطبان


بیرجند – ایرنا – پنجمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان جنوبی در حالی به کار خود پایان داد که هنرمندان و غرفه‌داران شرکت کننده در این نماشگاه موفق به فروش سه میلیارد تومان صنایع دستی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959372/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84