پالس مثبت مصر به ایران و عراق؛ بغداد این بار میانجی تهران و قاهره می شود


بغداد-ایرنا- مقام های مصری می گویند آمادگی دارند که گفت و گوها را درباره بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران به میزبانی عراق آغاز کنند و درهای مذاکرات بعد از کنفرانس بغداد۲ در اردن گشوده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982077/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87