ویدیو / موزه ملی قرآن کریم، از سده چهارم تا اواخر عصر قاجار

ویدیو / موزه ملی قرآن کریم، از سده چهارم تا اواخر عصر قاجار

طرح ایجاد موزۀ ملی قرآن کریم به عنوان تنها موزۀ تخصصی کشور در حوزۀ هنرهای قرآنی از سال ۱۳۵۴ مطرح و کارهای اجرایی آن آغاز شد، بنای موزه سال ۱۳۷۳ تکمیل و در نهایت موزۀ ملی قرآن کریم سال۱۳۸۴با ریاست احمد مسجدجامعی افتتاح شد. علاوه بر مجموعه قرآن‌های خطی متعلق به یک دورۀ زمانی طولانی یعنی از سدۀ چهارم هجری تا اواخر عصر قاجار، این موزه راوی سیر تحول سایر هنرهای مرتبط با کتابت قرآن کریم از جمله تذهیب، تشعیر، تجلید، خوشنویسی نیز هست. موزه ملی قرآن کریم اکنون بیش از ۶۰۰ شی تاریخی را در خود جای داده است.

تصویربردار و تدوینگر: رها صلاحی مقدم


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012814772/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1