ویدیو/ داستان سر دری که اثر حسین امانت را نجات داد

 


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021308269/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

همزمان با ۷۰ سالگی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سر در این دانشکده که بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه تهران به «دانشکدگان مدیریت تهران» تغییر نام داده است، رونمایی شد. این سر در توسط تیم معماری شرکت اردیبهشت مهرازان، طراحی و اجرا شد. سردر دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، بنایی شامل چهار قاب است که نمادی از چهار کارکرد اصلی مدیریت دارد. این بنا در قاب چهارم به طره‌ای متصل می‌شود که با اوج‌گیری خود نمادی از رشد و تعالی جامعه را نشان می‌دهد. در این گزارش ویدیویی بهروز مرباغی معمار، دربارۀ این طرح که با همکاری نگار جوکار، معمار اجرا شده است، توضیح می‌دهد.

 

ویدیو/ داستان سر دری که اثر حسین امانت را نجات داد

خبرنگار: سمیه ایمانیان / تصویربردار و تدوینگر: یزدان قربانی