ویدیو/ برداشت گل محمدی در روستاهای مشهد

تصویربردار و تدوینگر: امین خسروشاهی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021811221/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF

ویدیو/ برداشت گل محمدی در روستاهای مشهد

مشهد رتبه اول در تولید گل محمدی در استان را داشته و ۲۲۰ هکتار مزارع از این شهر به کشت گل محمدی اختصاص یافته است. گل محمدی در این روستا از زنجیره کامل تولید و فراوری برخوردار و روستای «فرخد» کانونی است که زنجیره تولید در آن وجود دارد. به همین علت این روستا در زمان گلدهی مزارع گل، به کانون گردشگری در سطح شهر مشهد تبدیل می‌شود. در فصل اردیبهشت، قابلیت‌های این روستا به خوبی نمایان شده و پذیرای گردشگران و موجب پایداری در سکونت اهالی می‌شود.