ویدیو / آبگیری سد «چم‌شیر» آغاز شد

                    


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120302224/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%DA%86%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

ویدیو / آبگیری سد «چم‌شیر» آغاز شد
آبگیری سد «چم‌شیر» در شهرستان گچسارانِ استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.