وزیر میراث فرهنگی: حفاظت از حریم آثار تاریخی و توسعه گردشگری کشاورزی در دستور کار است


شیراز-ایرنا-وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: حفاظت از عرصه‌ها و حرائم آثار تاریخی و توسعه گردشگری کشاورزی باید در دستور کار قرار بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012098/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C