وزارت میراث فرهنگی ۵۰ درصد اعتبار احداث مجتمع‌های بین‌راهی را تامین می‌کند


تربت‌ حیدریه- ایرنا – معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: این وزارتخانه برای ۵۰ درصد تامین اعتبار احداث مجتمع های اقامتی- رفاهی بین راهی از طریق بخش خصوصی در قالب تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت آمادگی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971511/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7