واکنش‌ها به پیشنهاد ثبت ملی بافت تاریخی شیراز چه بود؟


شیراز-ایرنا-ثبت ملی بافت تاریخی شیراز یکی از پیشنهادهایی است که اخیرا برای حفظ و احیای این محوطه تاریخی مطرح شده؛ رویکردی که تاکنون با واکنش‌ها و اظهارنظرهای مختلفی همراه بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046572/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF