هگمتانه یک گام دیگر به ثبت جهانی نزدیک شد


تهران- ایرنا- در دیدار قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با شهردار همدان، با اعلام تأسیس شهرداری بافت تاریخی در مرکز تاریخی همدان و مجموعه اقدامات انجام‌گرفته در راستای آماده‌سازی محدوده پیشنهادی ثبت جهانی این اثر تاریخی یک گام دیگر به ثبت جهانی نزدیک شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172741/%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF