هنر ساختن و نواختن عود ثبت جهانی شد


تهران- ایرنا- «هنر ساختن و نواختن عود» به‌عنوان هجدهمین عنصر میراث‌فرهنگی ناملموس ایران در هفدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو در پرونده‌ای مشترک، به نام ایران و سوریه ثبت جهانی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958090/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF