هادی سیف نویسنده و پژوهشگر هنرهای سنتی درگذشت


تهران- ایرنا- هادی سیف نویسنده و پژوهشگر هنرهای سنتی در ۷۵ سالگی درگذشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917816/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA