نگرانی محوطه‌های باستانی غرب مازندران از افزایش حفاری‌های غیرمجاز


نوشهر- ایرنا- محوطه های تاریخی و باستانی غرب مازندران هم اکنون با معضل افزایش حفاری های غیرمجاز مواجه هستند که به تاکید کارشناسان رفع این دغدغه جدی میراث فرهنگی نیازمند آموزش، نظارت موثر و مستمر، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و مشارکت همگانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973276/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2