نوروز ۱۴۰۲ آغاز رونق بخشی اقتصاد صنایع دستی است


رشت – ایرنا – معاون صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ نوروز ۱۴۰۲ را آغاز رونق بخشی اقتصاد صنایع دستی دانست و بیان کرد: سال جدید آغازی برای همگرا کردن همه فعالیت های سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کنار رونق بخشی اقتصادی آنهاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041999/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA