نمایش نادیده‌های فلزات ۵۰۰ ساله در کاخ گلستان


تهران- ایرنا- مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه منتخبی از مجموعه فلزات محفوظ در گنجینه کاخ گلستان با قدمت ۵۰۰ سال خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954896/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86