نمایشگاه فرهنگ زرتشتیان در محل آتشکده یزد


یزد- ایرنا- نمایشگاه دائمی فرهنگی و هنری زرتشتیان در محل آتشکده یزد، استان یزد حدود ۶ هزار زرتشتی دارد که در سه شهرستان یزد، تفت و اردکان ساکن هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038514/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF