نمایشگاه صنایع‌دستی درآمدزایی بانوان را تضمین می‌کند


تهران- ایرنا- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: حضور زنان در نمایشگاه صنایع‌دستی می‌تواند در کسب و کارشان تاثیر مثبت و به سزایی داشته باشد و درآمدزایی آنان را تضمین کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025336/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF