نفرات برتر نخستین دوره مسابقه سرعتی «برج‌نوردی» مشخص شدند


تهران- ایرنا- نخستین دوره مسابقه سرعتی «برج‌نوردی» نفرات برتر خود را شناخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059458/%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF