نشست خبری؛ راه‌های شناخت تنوع فرهنگی و پاسداری از میراث ناملموس چیست


تهران- ایرنا- پژوهشگران و کارشناسان حوزه فرهنگ در یک نشست تخصصی تاکید کردند: برای تجلیل «تنوع فرهنگی» ابتدا باید منشا و ریشه این گوناگونی را شناخت و در گام بعد برای پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس به عنوان یک ضرورت، ضمن احترام به این تنوع باید همه برنامه‌های توسعه پیوست فرهنگی داشته باشنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114202/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3