نخستین اتوبوس دریایی مازندران در ساحل نوشهر به آب انداخته شد


نوشهر- ایرنا – نخستین اتوبوس دریایی مازندران که روز یکشنبه برای انجام مراحل آزمایشی و آماده سازی به منظور ارایه خدمات به مهمان نوروزی در ساحل نوشهر به آب انداخته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054950/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF