نجات گردشگران سرگردان در «ماچوپیچو»


گردشگرانی که حین بازدید از دژ باستانی «ماچوپیچو» واقع در کشور «پرو» به دلیل موجی از اعترضات گیر افتاده بودند، سرانجام با کمک هلی‌کوپتر به یکی از شهرهای نزدیک این بنای باستانی منتقل شدند.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092919745/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%86%D9%88