نبود مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ،پاشنه آشیل گردشگری مازندران


نوشهر- ایرنا- نبود مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ،پاشنه آشیل صنعت گردشگری در مازندران است که بهره برداری بهینه این ظرفیت ساحلی کم نظیر نیازمند نقشه راه، برنامه ریزی اصولی، سرمایه گذاری پایدار و مشارکت همگانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969264/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86