نبردی در پشت و روی یک پارچه


تهران- ایرنا- پارچه ابریشمی باقی‌مانده از دوره عباسی یک نبرد را در دو سوی پارچه نشان می‌دهد نبردی که توسط هنرمندش به صورت دو رو بافته شده و یک صنایع دستی منحصر به فرد را در موزه هنر دوره اسلامی به رخ می‌کشاند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135943/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87