میزگرد ایرنا: شایسته‌ها و بایسته‌های میزبانی نوروزی خطه خورشید


مشهد- ایرنا- اقامت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و اساس گردشگری و سفر است که بدون شک وضعیت آن بر کیفیت و خاطره‌سازی از سفرها اثرگذار است؛ بر این اساس در طول زمان و فراخور حال و شرایط، ۲ مفهوم سفر و اقامت دست یکدیگر را گرفته و دوشادوش هم به‌ تدریج ارتقا پیدا کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042082/%D9%85%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF