میراث فرهنگی‌ و مسئولیت اجتماعی


تهران- ایرنا- حفاظت از «میراث فرهنگی» و صیانت از آثار ملموس و ناملموس موضوعی نیست که بنا بر مصلحت و ضرورت به آن پرداخته شود، بلکه رسالتی مهم عمومی و اجتماعی و بر عهده دولت‌ها و ملت‌ها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114913/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C