میراث خوزستان نیاز به بادیگارد دارد


دزفول – ایرنا – ذوق زده از کشف ۲ پیکره عیلامی بودیم که خبر کشف سه هزارو ۶۸۰ شی تاریخی عمدتا متعلق به خوزستان از یک قاچاقچی در فرودگاه امام خمینی(ره) تهران نگرانی دوستداران میراث فرهنگی و ضرورت حفاظت و حراست هرچه بیشتر این آثار تاریخی را نمایان ساخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177385/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF