موزه مشاغل شهرداری اردبیل راوی کسب و کارهای فراموش شده+فیلم


اردبیل – ایرنا – بازار کسب و کار، به تناسب توسعه تکنولوژی و فناوری و تغییر سبک زندگی انسان‌ها دستخوش تحول می‌شود و برخی حرفه‌ها منسوخ شده و به تاریخ می‌پیوندند و موزه حِرف و مشاغل عمارت شهرداری اردبیل، بخشی از آنها را به نمایش گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960534/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85