ملیله، هنری ظریف و با قدمتی دیرینه

«ملیله‌سازی» که درگذشته به «منیله‌کاری» شناخته می‌شد، از ظریف‌ترین رشته‌های فلزکاری و یکی از برجسته‌ترین صنایع دستی کشورمان است که اگرچه زادگاه اصلی آن را زنجان می‌دانند، اما اصفهان نیز در هنر ملیله‌کاری از زنجان چیزی کم ندارد. این هنر ظریف در گذشته با استفاده از مفتول‌های نازک طلا، نقره و امروزه در دوران معاصر اکثراً روی مس پرداخت و انجام می‌شود. در این هنر، فلز را با چکش به قُطرهای مختلف مفتولی در آورده و سپس نقش‌های کوچک روی آن ایجاد می‌کنند، آن‌ها در ادامه نقش‌های کوچک را در کنار یکدیگر قرار می‌دهند تا به نقش‌ نهایی برسند.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402042515804/%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87