معاون گردشگری: نگاه متوازن به بازارهای ورودی گردشگری داریم
تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: نگاه ما به بازارهای ورودی گردشگری کشور متوازن است همانطور که بازارهای نوظهور دارای اهمیت است بازارهای سنتی همانند اروپا را نیز در اولویت قرار دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225384/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85