مریم جلالی: صنایع‌دستی ایران قابل حذف نیست 


تهران- ایرنا- معاون صنایع دستی و هنرهای صنایع وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: دشمنان خیلی تلاش کردند و فشار آوردند که جشنواره صنایع دستی برگزار نشود، اما این هنر ایران چنان باشکوه است که قابل تحریم و حذف نیست. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85029230/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA