مرهم دولت بر زخم کهنه «مقبره الشعرا» تبریز


تبریز – ایرنا – چهره مجموعه فاخر فرهنگی تاریخی «مقبره الشعرا» تبریز که در سالیان گذشته آسیب دیده بود در سفر استانی سال گذشته آیت الله رئیسی رییس جمهور و تصویب کمک ۱۲۰ میلیارد تومانی دولت برای ساماندهی و بازسازی آن، مرهمی شد تا زخم سال ها کم توجهی به این مجموعه فرهنگی، ادبی و گردشگری رو به بهبود برود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066547/%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2