مرمت بنای مستوفی‌الممالک در حال پیگیری است


تهران- ایرنا- شرکت ملی پست اعلام‌کرد: مرمت و احیای بنای تاریخی مستوفی‌الممالک در حال پیگیری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955348/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA