مرمت آثار تاریخی مازندران؛ نیاز امروز، پشتوانه فردا


ساری- ایرنا- چهره سرسبز استان مازندران نتوانست باعث رنگ پریدگی چهره آثار تاریخی استان شود و تلاش ها برای مرمت و بهسازی آنها سرعت گرفته و رخت نو بر تن این بناها پوشانده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219607/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7