محوطه باستانی اولتان پارس‌آباد ارزش تبدیل به پایگاه ملی میراث فرهنگی را دارد


اردبیل – ایرنا – رئیس گروه باستان‌شناسی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل گفت: تابوت‌های چوبی دوره اسلامی به دست آمده از گورستان قلعه اولتان پارس‌آباد، آن را نسبت به گورهای ادوار اسلامی متمایز می‌کند و این محوطه، ارزش تبدیل به پایگاه ملی میراث فرهنگی را دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917536/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB