ماجرای بازگشت اشیای تاریخی از موزه هگمتانه به تهران چه بود؟


همدان- ایرنا- ماجرای بازگشت اشیای تاریخی از موزه هگمتانه همدان به تهران این روزها در فضای مجازی و برخی رسانه ها بازتاب پیدا کرده است، انتقال و برگشت زودتر از موعد این اشیا حرف و حدیث هایی را به دنبال داشت که مدیرکل میراث فرهنگی همدان در رابطه با این موضوع شفاف سازی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224880/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF