قوی‌ترین حس چشایی قهوه جهان به نام یک ایرانی در گینس ثبت شد


تهران – ایرنا – معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران از ثبت رکورد قوی‌ترین حس چشایی قهوه توسط یک ایرانی در  کتاب ثبت رکورد های گینس ٢٠٢٣ در مراسم کافه مقصد گردشگری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051550/%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3-%DA%86%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF